DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI CLUJ

HOTĂRÂRE nr. 78 din 4 februarie 2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013


  În temeiul art. 108 din Constitu ţia României, republicat ă, Guvernul României adopt ă prezenta hot ărâre. ART. I Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan ţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hot ărârea Guvernului nr. 1.064/2013, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 24 decembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

  Detalii

LEGE Nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope


  Prezenta lege stabileşte regimul juridic privind cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerţul, distribuţia, transportul, deţinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziţionarea, utilizarea şi tranzitul pe teritoriul naţional ale plantelor spontane sau cultivate, substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

  Detalii

LEGE nr. 338 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice


  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 37 din 14 iulie 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 22 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări: Detalii

Legea 87/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol


  Art. I Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  2. Zona vizată: - judeţul Cluj, zona de munte- zona delimitata de localitatile: Smida, Poiana Horea, Ghiurcuta, Belis, Margau.
  Detalii

Legea nr 17 din 07.03.2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului


  Art. 1. - Scopurile prezentei legi sunt: a) asigurarea securităţii alimentare, protejarea intereselor naţionale şi exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional; b) stabilirea unor măsuri privind reglementarea vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan; c) comasarea terenurilor agricole în vederea creşterii dimensiunii fermelor agricole şi constituirea exploataţiilor viabile economic.


  Detalii

ORDIN nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică


  Se aprobă regulile privind înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, care produc, procesează, importă, exportă, depozitează sau distribuie produse ecologice în vederea comercializării, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, definiţi conform art. 2 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.


  Detalii

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 - 2018


  Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 - 2018, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Detalii

Contact Info

 • +40 264 591 752
 • office@dadrcj.ro
 • http://www.dadrcj.ro
 • Luni-Joi: 07.30-16.00
 • Vineri: 07.30-13.30
 • Audiente:Marti 10.00-12.00

Despre noi

Va informam ca soluţionarea petiţiilor se va face cu respectarea ART. 7 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, astfel ca: „Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanțe.” Adresa: str. Fagului, nr. 17 Tel: 0264591752, fax:0264591414, e-mail: office@dadrcj.ro.